پزشکی

پالس اکسیمتر چگونه کار می کند؟

  برای درک نحوه عملکرد یک پالس اکسیمتر ، باید بدانید که هموگلوبین چگونه با طول موجهای مختلف نور تعامل دارد. هموگلوبین پروتئین حامل اکسیژن در گلبول های قرمز خون شما است. هموگلوبین Deoxygenated دارای رنگ بنفش-آبی است ، اما وقتی این پروتئین پر از اکسیژن باشد به رنگ قرمز روشن می شود. وقتی در معرض طول موجهای مختلف نور قرار داشته باشید ، هموگلوبین اکسیژن دار ، نور مادون قرمز بیشتری را جذب می کند و هموگلوبین دی اکسید شده باعث جذب نور قرمز می شود. پالس انگشت با استفاده از تابش نور قرمز و مادون قرمز از طریق انگشت خود عمل می کند. در حالی که این پرتوهای از رقم شما عبور می ک